வைரஸ் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் பலி எண்ணிக்கை திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 13 ஆக உயர்ந்தது

2016-29-9-01-47-58k

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>