மறியல் போராட்டம்

உயர்த்தப்பட்ட பேருந்து கட்டணத்தினை முழுமையாக திரும்ப பெற வலியுறுத்தி அனைத்து கட்சி சார்பில் பஸ் மறியல் போராட்டம்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>