பறவை காய்ச்சல் பயத்தின் காரணமாக டெல்லி உயிரியல் பூங்கா மூடல்

2016-21-10-07-57-30m

புதுடெல்லி: டெல்லியில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் பறவை காய்ச்சல் பயத்தின் காரணமாக தற்காலிகமாக நான்காவது நாளாக மூடப்பட்டிருக்கிறது. தெற்குயில் உள்ள மான் பூங்கா பறவை காய்ச்சல் பயத்தின் காரணமாக தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>