சேலம் பெரியார் பல்கலை கழகத்துக்கு செவ்வாய் மற்றும் நிலவு ஆராய்ச்சிக்கு : 36 லட்சம் ஒதுக்கிடு

2016-21-9-22-55-37mgm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>