காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் தேவையில்லை .பரந்தாமன்

2016-16-10-03-17-47%e0%ae%b3%e0%af%8d

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>