கற்பனை விற்பனைக்கு அல்ல…. கே. பாரதி/01

maayilo

இந்த பகுதி கதையாடலோடு…தமிழன் வாழ்வியலை சொல்லும் கதை/ கட்டுரைஇவைஇரண்டும்கலந்தது.

இந்தபகுதியில் நிகழ் காலவாழ்வியல்
மனிதர்களை கதையாடிகளாககொண்டு,
தமிழின் தோற்றம்- இனம் / மொழி/அரசியல்/வாழ்வியல் இன்னும் பல …

2016-27-10-12-20-1

தமிழன் வரலாற்று தொடக்கத்திலிருந்து இன்றுவரை அவனோடு தொடரும் சமூக பண்புகள் எவை, தனி பண்புகள் எவை,
காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழன் தன்னை எப்படி மாற்றிக்கொண்டு தகவமைத்துக் கொண்டான் .

இன்றைய தமிழன்
தமிழ் / மொழி/இனம் / என்று சொன்னால் காதை மட்டுமல்ல கண்ணையும் சேர்த்து பொத்திக் கொள்ளும் அவன்.

அரசியல் என்று சொன்னால் ஒரு சலிப்போடு ஊம் கொட்டும் அவன்.

2016-27-10-09-56-47
சாதி என்று சொன்னால் அவன் இரண்டு காதை மட்டுமல்ல இரவலாக இன்னும் இரண்டு காதை வாங்கிக் கொண்டு சாதியை பற்றி பேசினால் ஆர்வமாக
எத்தனை மணி நேரமானாலும்

அவனுக்கு போர் அடிக்கவில்லை அப்படி ஒரு சாதி ஆய்வு அவனுக்குள்
தன் சாதிக்காரன் யார் யார்.? தமிழ் சமூகத்தில் உயர்த்த அந்தஸ்தில் இருப்பவர்களில் இருந்து சாதரன மனிதர் வரை சாதி ஆய்வு செய்யும் அவன்.

அவன் யார் ?
அவனோட வரலாறு என்ன?

2016-27-10-11-53-33-7

தன்னோட தலைவருக்கு (அரசியல்/சினிமா) ஏதாவது துக்கசெய்தி என்றால் ?
தன்னை தானே அழித்துக் கொள்ளும் அவன் யார்?

வரலாற்று நெடுகிலும் …
தொடர்ந்து பார்ப்போம்

சனிக்கிழமை மட்டும் கற்பனை விற்பனைக்கு அல்ல ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>