கமுதியில் உலகிலேயே மிகப் பெரிய சூரிய சக்தி மின் ஆலையை நாளை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் தமிழக முதல்வர்

2016-21-9-23-38-24r

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>