ஒரு மாதத்துக்கு போலீசுக்கு லீவ் இல்லை

காவலர்கள் ஜூலை 19 ஆம் தேதி வரை விடுப்பு எடுக்க கூடாது என காவல் ஆனையர் அறிவிப்புWhatsApp Image 2017-06-15 at 7.10.57 AM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>