ஒரு பெரும் துணிச்சல் வேண்டும். என்பதை செல்லும் படம் ஜோக்கர்:பேராசிரியர்: சுப.வீரபாண்டியன்

ஒரு திரைப்படம் எடுப்பது என்பதற்கு பெரும் பணம் வேண்டும் . அனுபவம் வேண்டும். தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பு வேண்டும் . என்பது எல்லாம் வேண்டும் என்பது எல்லாம் சரிதான். எல்லா வற்றையும் தாண்டி ஒரு பெரும் துணிச்சல் வேண்டும். என்பதை செல்லும் படம் ஜோக்கர்….ஒரு நிமிடசெய்தியில் பேராசிரியர்: சுப.வீரபாண்டியன்

ஒரு திரைப்படம் எடுப்பது என்பதற்கு பெரும் பணம் வேண்டும் . அனுபவம் வேண்டும். தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பு வேண்டும் . என்பது எல்லாம் வேண்டும் என்பது எல்லாம் சரிதான். எல்லா வற்றையும் தாண்டி ஒரு பெரும் துணிச்சல் வேண்டும். என்பதை செல்லும் படம் ஜோக்கர்....ஒரு நிமிடசெய்தியில் பேராசிரியர்: சுப.வீரபாண்டியன்

ஒரு திரைப்படம் எடுப்பது என்பதற்கு பெரும் பணம் வேண்டும் . அனுபவம் வேண்டும். தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பு வேண்டும் . என்பது எல்லாம் வேண்டும் என்பது எல்லாம் சரிதான். எல்லா வற்றையும் தாண்டி ஒரு பெரும் துணிச்சல் வேண்டும். என்பதை செல்லும் படம் ஜோக்கர்….ஒரு நிமிடசெய்தியில் பேராசிரியர்: சுப.வீரபாண்டியன்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>