இயந்திர கழிவுகளால் உருவான கலை (புகைப்படத் தொகுப்பு)

சீனாவின் ஷான்தொங் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற நான்காவது ஜினான் ஷுன்கெங் பன்னாட்டு கலைக் கண்காட்சி மையத்தில் இந்தக் கலைப் பொருட்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
கழிவுகள் அல்லது தேவையற்றது என ஒதுக்கப்பட்ட இயந்திர பாகங்களை ஒன்றிணைத்து அழகிய கலைப் பொருளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான மினியன்ஸ், பேட்மேன் போன்ற உருவங்களும் இந்த கலைப் பொருட்களில் அடங்கும்.

000

001

003

004

005

006

007

008

009

010

011

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>